Privacybeleid, cookiebeleid, disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 november 2023.

Het gebruik van onze websites moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in dit privacybeleid en deze disclaimer, en de algemene verkoopsvoorwaarden (die je ontvangt als klant). Het geheel van deze teksten zijn onze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn steeds geldig voor ons, Teamify, als voor jou, de gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de algemene voorwaarden.

Hieronder vind je het privacybeleid, het cookiebeleid en de disclaimer van YOLO Management BV (hierna ‘YOLO Management’ of ‘wij/ons/onze’ of ‘Teamify’) beschreven, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 72, 3590 Diepenbeek (België) en ondernemingsnummer BTW BE0695.693.106 (RPR Hasselt). Door de toegang tot onze websites en het gebruik van onze dienstverlening, verklaar je je akkoord met onderstaand beleid.

Privacybeleid

Teamify vindt jouw privacy heel belangrijk. In dit privacybeleid willen we jou dan ook graag informeren over onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens die je als betrokkene aan Teamify bezorgt. We trachten je op een transparante manier te informeren over de verwerkingsdoeleinden, alsook op welke manier we hierdoor onze digitale gebruikerservaringen kunnen verbeteren.

Hoewel de meeste informatie op onze websites en andere communicatiemedia beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er naar persoonsgegevens gevraagd wordt. Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon waaronder een naam, e-mailadres of contactgegevens. Het gaat meer specifiek over de gegevens die je aan Teamify meedeelt via formulieren, e-mails en telefoongesprekken maar ook over gegevens met betrekking tot aankopen of diensten waarvan je gebruik maakt of gebruik wenst te maken. Teamify verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Omdat discretie bij Teamify voorop staat, wordt alle informatie die aan Teamify wordt verschaft, vertrouwelijk behandeld. Bovendien zijn alle verwerkingsactiviteiten van Teamify opgenomen in verwerkingsregisters zoals opgelegd door de AVG.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Teamify. Teamify is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites, platformen en diensten, ben je akkoord met de mogelijke verwerkingshandelingen door Teamify.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die YOLO Management verwerkt van websitebezoekers

Teamify kan via haar websites gegevens verwerken van niet-persoonlijke aard zoals onder andere het geanonimiseerde IP-adres, browser-type, apparaat, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats, dag en uur van websitebezoek, bezochte pagina’s, de domeinnaam van de website langs waar je tot de website bent toegekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit doen we voor statistische doeleinden en maakt het ons mogelijk om onze websites voortdurend te optimaliseren voor jou en voor toekomstige bezoekers.

Voor het verwerken van websitestatistieken maken wij na een opt-in via een cookiebanner gebruik van Google Analytics, een dienst die aangeboden wordt door Google Inc. Google Analytics verzamelt gegevens door middel van cookies (zie verder) en dit om het gebruik van de websites van Teamify te volgen en onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en beschikbaar te maken in andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken voor advertentiedoeleinden. Om te voorkomen dat je gegevens gebruikt kunnen worden door Google Analytics, volstaat het om de cookies niet te aanvaarden. Het privacybeleid van Google vind je hier.

Tenslotte is het mogelijk dat de websites van Teamify systeemlogboeken aanleggen met het oog op de goede werking en onderhoud van de desbetreffende websites. Hierin kan jouw IP-adres voorkomen.

Persoonsgegevens die YOLO Management verwerkt van prospecten

Wij stellen via onze websites contactformulieren ter beschikking. Door het invullen en verzenden van een digitaal formulier, geef je ons de toestemming om te antwoorden op jouw verzoek om informatie en dit per e-mail, post of telefoongesprek. Het is mogelijk dat deze berichten in onze mailbox bewaard worden of in ons CRM-systeem opgenomen worden.

Door in te schrijven op onze mailinglijst, wordt je e-mailadres toegevoegd aan de contactenlijst van Convertkit. Daarmee kan je e-mailberichten ontvangen van informatieve en/of commerciële aard. Ook wanneer je een klant wordt van Teamify, kan je e-mailadres aan deze lijst worden toegevoegd omdat de e-mails relevant kunnen zijn in het kader van jouw eerdere aankoop. In iedere nieuwsbrief voorziet Teamify de mogelijkheid om je terug uit te schrijven van deze lijst.

Persoonsgegevens die YOLO Management verwerkt van klanten

Persoonsgegevens van klanten en voormalige klanten worden verwerkt voor deze specifieke doeleinden:

 • het beantwoorden van vragen;
 • het verwerken van offerteaanvragen door onszelf of andere partijen die bij de dienstverlening betrokken zijn;
 • het verwerken van bestellingen en het uitvoeren van leveringen;
 • het uitvoeren van de afgesloten overeenkomsten;
 • bedrijfsadministratie en boekhouding;
 • het verzorgen van ondersteuning n.a.v. producten of diensten die je bij ons hebt afgenomen;
 • klantentevredenheidsonderzoeken of marktonderzoeken;
 • opsporing en bescherming tegen frauduleuze activiteiten, fouten en/of criminaliteit;
 • contactname via e-mail voor informatie over je producten en diensten, tips en advies of aanbiedingen;
 • het opstellen van websitestatistieken en verbeteren van de digitale gebruikerservaringen.

Het is mogelijk om je te verzetten tegen direct marketing. Steeds voorzien we een uitschrijfmogelijkheid of opt-out in onze commerciële nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens die YOLO Management verwerkt van leveranciers

Als je een leverancier van Teamify bent, kunnen jouw gegevens doorgegeven worden aan klanten om jou voor te stellen als mogelijke leverancier, of kunnen je gegevens doorgegeven worden tijdens het leveren van de diensten.

Met wie delen wij je gegevens?

Teamify kan jouw persoonsgegevens delen met externe  serviceproviders (verwerkers) om diensten te kunnen aanbieden of een databank bij te houden.

Teamify zal steeds de voorkeur geven aan verwerkers binnen Europa. Voor onze serverinfrastructuur werken we uitsluitend samen met ISO-gecertificeerde datacenters in de Benelux. Indien Teamify jouw persoonsgegevens doorgeeft aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, zal Teamify erop toezien dat deze verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen kunnen voorleggen. Je machtigt ons hierbij om jouw persoonsgegevens naar verwerkers buiten Europa over te dragen.

In bepaalde omstandigheden is Teamify verplicht om jouw gegevens aan derden door te geven of openbaar te maken. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure, verzoek van een overheidsinstantie of in het kader van jouw vitale belangen. Indien Teamify oordeelt dat het wenselijk is om jouw gegevens door te geven in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen, kunnen jouw gegevens worden doorgegeven aan derden.

We maken geen persoonsgegevens kenbaar aan onze sociale mediapartners. Onze websites kunnen echter wel plugins bevatten die doorverwijzen naar sociale mediawebsites waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, Vimeo en YouTube. Sociale mediaproviders kunnen gegevens verwerken via onze websites en linken aan jouw profiel indien je ingesloten inhoud op onze website bekijkt, linkt op links naar sociale mediaberichten, pagina’s of profielen of berichten deelt op sociale media. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor sociale mediapartners. Je kan hieronder doorklikken op de namen van de sociale mediapartners om hun privacybeleid na te lezen.

Je persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorverkocht aan derden.

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Voor de bewaartermijn van gegevens beroepen we ons standaard op de wettelijke bewaartermijnen. Indien er voor verwerkingen geen wettelijk vooropgestelde bewaartermijn bepaald is, zullen we zelf een inschatting maken van de termijn waarbinnen we redelijkerwijs de gegevens nog kunnen nodig hebben voor het vooropgestelde doel. Na deze bewaartermijn worden de gegevens definitief gewist.

Persoonsgegevens die door ons gebruikt worden voor de verlening van diensten aan jou of van jou, worden verwerkt zolang dit nodig is om de diensten te verlenen. Zij kunnen gebruikt worden voor direct marketing voor zolang wij vermoeden dat je voordeel kan hebben van deze berichten.

Wanneer je ons wil verzoeken om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan je contact met ons opnemen.

Wat zijn je rechten als betrokkene?

De privacywetgeving GDPR voorziet in verschillende rechten voor jou als betrokkene waaronder:

 • Recht op informatie: Via deze privacyverklaring en andere officiële briefwisseling zal Teamify jou steeds zo goed mogelijk informeren over haar verwerkingsactiviteiten. Daarnaast heb jij als betrokkene het recht om een kopie van de verzamelde gegevens aan te vragen. De eerste kopie zal kosteloos worden overgemaakt, maar we behouden ons het recht voor om een vergoeding aan te vragen voor toekomstige kopieën.
 • Recht op rectificatie: We voorzien steeds de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht op bezwaar: Je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Verder kan je bezwaar maken tegen de overige verwerkingen van jouw persoonsgegevens en zullen wij jouw verzoek evalueren.
 • Recht op wissing: Wil je al je gegevens laten wissen, zal dat mogelijk zijn indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en niet langer nodig zijn om de vooropgestelde doeleinden van de verwerkingen te kunnen nakomen.
 • Recht op beperking van de verwerking: De privacywetgeving voorziet bepaalde specifieke gevallen waarbij je de verwerking van je persoonsgegevens kan laten beperken. Dit is het geval wanneer je de nauwkeurigheid van je gegevens betwist (en dit tijdens het verificatieproces), wanneer de verwerking onrechtmatig is en je de beperking ervan verzoekt, wanneer we de gegevens niet meer nodige hebben voor de verwerking maar enkel nog voor juridische doeleinden, of wanneer er bezwaar is gemaakt en dit tijdens het verificatieproces.
 • Recht op data portabiliteit: Indien je beslist om van verwerker te veranderen, heb je het recht om de verwerkte persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbare vorm om ze vervolgens elders onder te brengen.
 • Recht om een klacht in te dienen: Indien je van mening bent dat Teamify een inbreuk maakt op jouw privacy, mag je hiervoor steeds contact opnemen via het online formulier. Het is mogelijk dat niet alle informatie door Teamify kan verwijderd of aangepast worden in het kader van maar niet beperkt tot bewijsdoelstellingen, back-ups, bedrijfsadministratie, de uitoefening of verdediging van een claim of andere wettelijke rechten en verplichtingen die we als organisatie kunnen hebben. Je kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Cookiebeleid

Het gebruik van cookies

Op de websites van Teamify kan er gebruik gemaakt worden van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van jouw computer of mobiele apparaat geplaatst worden voor een bepaalde tijd. Zij kunnen onder meer gebruikt worden om jouw voorkeuren op te slaan en informatie te verwerken om de website optimaal te laten functioneren en op de bezoekers af te stemmen. Teamify is gevestigd in België en levert diensten aan Belgische ondernemingen. Bijgevolg volgt Teamify de Belgische wetgeving inzake cookies.

Cookies zijn steeds verbonden aan een specifieke domeinnaam of subdomeinnaam. First-party cookies zijn cookies die je verkrijgt vanop het domein als dat je als websitebezoeker bezoekt. Bij het bezoeken van websites van Teamify, zijn first-party cookies de cookies van Teamify.

Third-party cookies worden geplaatst wanneer een website elementen van een externe partij bevat. Denk bijvoorbeeld aan ingesloten video’s, sociale media widgets, bepaalde advertenties of geïntegreerde software. De externe partij stuurt dan vanaf haar eigen servers cookies mee.

Noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn voor de goede werking van de website, waaronder cookies die een login-functionaliteit regelen. Functionele cookies zijn cookies die voorkeuren bewaren van websitebezoekers om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van taal-, of landvoorkeuren. Analytische cookies zijn cookies die de analyse van websiteverkeer mogelijk maken zodat de website verbeterd kan worden en de prestaties van de website kunnen gemeten worden.

De websites van Teamify kunnen gebruik maken van de volgende cookies:

 • CONSENT – Third-party cookie van Google – bewaartermijn 2 jaar – om anonieme gebruikersprofielen op te stellen om effectiviteit van advertenties te meten.
 • NID – Third-party cookie van Google – bewaartermijn 1 jaar – om aangepaste advertenties te tonen op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.
 • _GA – Third-party cookie van Google – bewaartermijn 2 jaar – om het websitegebruik te meten.
 • _GAT – Third-party cookie van Google – bewaartermijn 1 minuut – gebruikt om gegevensverzameling te beperken op websites met veel verkeer.
 • _GID – Third-party cookie van Google – bewaartermijn 1 dag – gebruikt om websitegebruik te meten via geanonimiseerde IP-gegevens.
 • Act, c_user,datr, dpr, fr, presence, sb, xs, wd – Third-party cookie van Facebook – bewaartermijn afhankelijk van de cookie, van 1 sessie tot 2 jaar – gebruikt om eenvoudig te kunnen verbinden met de Teamify Facebookpagina, een gebruikersprofiel aan te maken en gerichte advertenties op Facebook te tonen.

Kom je in onze website andere cookies tegen dan de hierboven opgesomde cookies? Neem dan zeker contact met ons op.

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen via de browserinstellingen. Klik hieronder door op de naam van je browser om de documentatie hieromtrent na te lezen.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde pagina-elementen niet meer correct worden weergegeven wanneer cookies uitgeschakeld worden, al doet Teamify er alles aan om het gebruik van de website zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Disclaimer

Wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we je geen absolute garanties geven en zijn onze maatregelen te beschouwen als een middelenverbintenis.

Het gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat we geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud van deze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die je als gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van jou als gebruiker.

Onze website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan of een band met de desbetreffende website. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra er op de link wordt geklikt, verlaat je onze website en kan je ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze websites door te nemen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Teamify.

Verantwoordelijkheid als gebruiker

Ook jij als gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. Als gebruiker moet je je steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij Teamify vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. Deze bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Teamify en derde partijen. Onder inhoud verstaan we de ruime categorie van merken, logo’s, foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Datalink hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Slotbepalingen

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding

Deze algemene voorwaarden (inclusief de algemene verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Teamify, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Wijzigingen in dit beleid

Teamify behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. De meest actuele versie zal steeds via deze webpagina raadpleegbaar zijn en wordt aangegeven door de datum van de laatste wijziging. Iedere ingrijpende wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden in de briefwisseling en het mailverkeer van Teamify.

Scroll naar boven